Tag: پایتون

مطالب پیشنهادی
مطالب اخیر
مطالب مشابه

Python Client SDK

پشتیبانی SDK : اتصال رمزگذاری نشده و رمزگذاری شده (TLS v1.2).QoS 0 و 1اتصال مجدد خودکار.همه APIهای دستگاه MQTTهمه API های Gateway MQTT SDK بر اساس کتابخانه Paho MQTT است. شروع به کار مقداردهی اولیه کلاینت و انتشار تله متری. استفاده از API های دستگاه VLDeviceMqttClient دسترسی به API های