مستندات ویرالینک

مرجع API

API پلتفرم اینترنت اشیا ویرالینک از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: API دستگاه و API سمت سرور.

API دستگاه توسط پروتکل‌های ارتباطی زیر گروه‌بندی می‌شود:

API سمت سرور به صورت REST API در دسترس است:

  • Administration REST API – مجموعه APIهای اصلی سمت سرور.
  • Attributes query API – مجموعه APIهای سمت سرور ارائه شده توسط Telemetry Service.
  • Timeseries query API – مجموعه APIهای سمت سرور ارائه شده توسط Telemetry Service.
  • RPC API – مجموعه APIهای سمت سرور ارائه شده توسط RPC Service.