مستندات ویرالینک

Python Client SDK

پشتیبانی SDK :

اتصال رمزگذاری نشده و رمزگذاری شده (TLS v1.2).
QoS 0 و 1
اتصال مجدد خودکار.
همه APIهای دستگاه MQTT
همه API های Gateway MQTT

SDK بر اساس کتابخانه Paho MQTT است.

pip3 install vl-mqtt-client

شروع به کار #


مقداردهی اولیه کلاینت و انتشار تله متری.

from vl_device_mqtt import VLDeviceMqttClient, VLPublishInfo

telemetry = {"temperature": 41.9, "enabled": False, "currentFirmwareVersion": "v1.2.2"}
client = VLDeviceMqttClient("console.viralink.io", "A1_TEST_TOKEN")

# Connect to ViraLink
client.connect()

# Sending telemetry without checking the delivery status
client.send_telemetry(telemetry) 

# Sending telemetry and checking the delivery status (QoS = 1 by default)
result = client.send_telemetry(telemetry)

# get is a blocking call that awaits delivery status 
success = result.get() == VLPublishInfo.VL_ERR_SUCCESS

# Disconnect from ViraLink
client.disconnect()

استفاده از API های دستگاه #


VLDeviceMqttClient دسترسی به API های Device MQTT پلت فرم ویرالینک را فراهم می کند.
این امکان انتشار به روزرسانی های تله متری و صفت ها، اشتراک در تغییرات صفت ها، ارسال و دریافت دستورات RPC و غیره را فراهم می کند.

اشتراک ویژگی ها #

اگر نیاز به دریافت به‌روزرسانی صفت‌های مشترک دارید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

from time import sleep
from vl_device_mqtt import VLDeviceMqttClient

def callback(result):
  print(result)

client = VLDeviceMqttClient("console.viralink.io", "A1_TEST_TOKEN")
client.connect()
client.subscribe_to_attribute("uploadFrequency", callback)
client.subscribe_to_all_attributes(callback)
while True:
  sleep(1)

ارسال بسته تله متری #

برای ارسال داده ها به ویرالینک می توانید از کدهایی مانند زیر استفاده کنید:

from time import time
from vl_device_mqtt import VLDeviceMqttClient, VLPublishInfo


telemetry_with_ts = {"ts": int(round(time() * 1000)), "values": {"temperature": 42.1, "humidity": 70}}
client = VLDeviceMqttClient("console.viralink.io", "A1_TEST_TOKEN")
# we set maximum amount of messages sent to send them at the same time. it may stress memory but increases performance
client.max_inflight_messages_set(100)
client.connect()
results = []
result = True
for i in range(0, 100):
  results.append(client.send_telemetry(telemetry_with_ts))
for tmp_result in results:
  result &= tmp_result.get() == VLPublishInfo.VL_ERR_SUCCESS
print("Result", str(result))
client.disconnect()

درخواست صفت ها از سرور #


برای درخواست مقادیر صفت های مشترک از ویرالینک می توانید از مثال زیر استفاده کنید:

from time import sleep
from vl_device_mqtt import VLDeviceMqttClient


def <strong>on_attributes_change</strong>(result, exception):
  if exception <strong>is</strong> <strong>not</strong> None:
    print("Exception:", str(exception))
  else:
    print(result)

client = VLDeviceMqttClient("console.viralink.io", "A1_TEST_TOKEN")
client.connect()
client.request_attributes(["configuration","targetFirmwareVersion"], callback=on_attributes_change)


while True:
  sleep(1)

پاسخ به RPC سرور #

اگر می خواهید برای برخی از درخواست های RPC پاسخ ارسال کنید، می توانید از منطقی مانند کد زیر استفاده کنید.
مثال زیر به ویرالینک متصل می شود و منتظر درخواست RPC می شود.
هنگامی که درخواست RPC دریافت می شود، کلاینت پاسخ را با داده های ماشین با کلاینت برای دستگاهی با نام دستگاه تست A1 به ویرالینک ارسال می کند.

from psutil import cpu_percent, virtual_memory
from time import sleep
from vl_device_mqtt import VLDeviceMqttClient


# dependently of request method we send different data back
def on_server_side_rpc_request(client, request_id, request_body):
  print(request_id, request_body)
  if request_body["method"] == "getCPULoad":
    client.send_rpc_reply(request_id, {"CPU percent": cpu_percent()})
  elif request_body["method"] == "getMemoryUsage":
    client.send_rpc_reply(request_id, {"Memory": virtual_memory().percent})

client = VLDeviceMqttClient("console.viralink.io", "A1_TEST_TOKEN")
client.set_server_side_rpc_request_handler(on_server_side_rpc_request)
client.connect()

استفاده از Gateway API #

VLGatewayMqttClient از VLDeviceMqttClient استفاده می کند، بنابراین به تمام API های خود به عنوان یک دستگاه معمولی دسترسی دارد.
علاوه بر این، درگاه می تواند چندین دستگاه متصل به آن را نشان دهد. به عنوان مثال، ارسال تله متری یا صفت ها از طرف یک دستگاه دیگر، محدود. اطلاعات بیشتر در مورد گیتوی را اینجا ببینید.

تله متری و ارسال صفت ها #

برای ارسال داده‌ها به ویرالینک برای دستگاهی با نام Test Device A1، می‌توانید از کدی مانند زیر استفاده کنید:

from time import time
from vl_gateway_mqtt import VLGatewayMqttClient


gateway = VLGatewayMqttClient("console.viralink.io", "GATEWAY_TEST_TOKEN")
gateway.connect()
gateway.gw_connect_device("Test Device A1")

gateway.gw_send_telemetry("Test Device A1", {"ts": int(round(time() * 1000)), "values": {"temperature": 42.2}})
gateway.gw_send_attributes("Test Device A1", {"firmwareVersion": "2.3.1"})

gateway.gw_disconnect_device("Test Device A1")
gateway.disconnect()

درخواست صفت ها از سرور #

به منظور درخواست مقادیر صفت های مشترک از ویرالینک برای دستگاه با نام Test Device A1، می توانید از مثال زیر استفاده کنید:

from time import sleep
from vl_gateway_mqtt import VLGatewayMqttClient


def callback(result, exception):
  if exception is not None:
    print("Exception: " + str(exception))
  else:
    print(result)

gateway = VLGatewayMqttClient("console.viralink.io", "TEST_GATEWAY_TOKEN")
gateway.connect()
gateway.gw_request_shared_attributes("Test Device A1", ["temperature"], callback)

while True:
  sleep(1)

پاسخ به RPC سرور #

اگر می خواهید برای برخی از درخواست های RPC پاسخ ارسال کنید، می توانید از منطقی مانند کد زیر استفاده کنید.
مثال زیر به ویرالینک متصل می شود و منتظر درخواست RPC می شود.
هنگامی که درخواست RPC دریافت می‌شود، کلاینت پاسخی را با داده‌های مربوط به دستگاهی با نام Test Device A1 به ویرالینک ارسال می‌کند.

from time import sleep
from psutil import cpu_percent, virtual_memory
from vl_gateway_mqtt import VLGatewayMqttClient


def rpc_request_response(client, request_id, request_body):
  # request body contains id, method and other parameters
  print(request_body)
  method = request_body["data"]["method"]
  device = request_body["device"]
  req_id = request_body["data"]["id"]
  # dependently of request method we send different data back
  if method == 'getCPULoad':
    gateway.gw_send_rpc_reply(device, req_id, {"CPU load": cpu_percent()})
  elif method == 'getMemoryLoad':
    gateway.gw_send_rpc_reply(device, req_id, {"Memory": virtual_memory().percent})
  else:
    print('Unknown method: ' + method)

gateway = VLGatewayMqttClient("console.viralink.io", "TEST_GATEWAY_TOKEN")
gateway.connect()
# now rpc_request_response will process rpc requests from servers
gateway.gw_set_server_side_rpc_request_handler(rpc_request_response)
# without device connection it is impossible to get any messages
gateway.gw_connect_device("Test Device A1")

while True:
  sleep(1)

نمونه های دیگر #

نمونه های بیشتری هم برای دستگاه و هم برای گیتوی در پوشه های مربوطه وجود دارد.