مستندات ویرالینک

احراز هویت مبتنی بر توکن دسترسی

احراز هویت مبتنی بر توکن دسترسی نوع پیش‌فرض احراز هویت دستگاه است. رمز دسترسی منحصر به فرد پس از ایجاد دستگاه در ویرالینک ایجاد می شود. بعد از آن قابل تغییر است. دستگاه باید رمز دسترسی را به عنوان نام کاربری در پیام اتصال MQTT مشخص کند.

MQTT ساده (بدون SSL) #


یک فرمان ساده برای ارسال دما با استفاده از توکن دسترسی YOUR_ACCESS_TOKEN در ابر ویرالینک را مرور کنیم. برای جزئیات بیشتر به MQTT API مراجعه کنید. دستور از MQTT ساده بدون TLS استفاده می کند:

mosquitto_pub -d -q 1 -h "console.viralink.io" -p "1883" \ 
-t "v1/devices/me/telemetry" -u "YOUR_ACCESS_TOKEN" -m {"temperature":25}

دستور بالا به کتابخانه mosquitto clients نیاز دارد که می توانید با استفاده از دستور زیر نصب کنید: apt-get install mosquitto-clients. فراموش نکنید YOUR_ACCESS_TOKEN را با توکن دسترسی دستگاه خود جایگزین کنید.

MQTTS (MQTT از طریق SSL) #

احراز هویت SSL یک طرفه یک حالت احراز هویت استاندارد است که در آن دستگاه مشتری شما با استفاده از گواهی سرور هویت یک سرور را تأیید می کند.

تیم ویرالینک قبلاً یک گواهی معتبر برای ابر ویرالینک ارائه کرده است.

پس از دانلود از این لینک فایل را از حالت فشرده خارج نمایید.

اکنون می‌توانید از viralink-server-chain.pem برای راه‌اندازی اتصال ایمن به ویرالینک با توکن دسترسی (YOUR_ACCESS_TOKEN) برای تأیید اعتبار دستگاه برای آپلود تله‌متری استفاده کنید:

mosquitto_pub --cafile viralink-server-chain.pem -d -q 1 -h "console.viralink.io" -p "8883" \
-t "v1/devices/me/telemetry" -u "YOUR_ACCESS_TOKEN" -m {"temperature":25}

دستور بالا به کتابخانه mosquitto clients نیاز دارد که می توانید با استفاده از دستور زیر نصب کنید: apt-get install mosquitto-clients. فراموش نکنید YOUR_ACCESS_TOKEN را با توکن دسترسی دستگاه خود جایگزین کنید.